Ordinær generalforsamling 27. januar 2013

Til stede var: Hans, Troels, Trine, Erik, Bente, Oscar, Embla og Helle.

Valg af dirigent og referent:

Helle blev enstemmigt valgt.

Formandens beretning:

Hans havde ikke mere at tilføje, end det der skriftligt fremgår af dagsordenen.

I 2012 havde vi igen pænt mange aktiviteter:

- 6 ordinære foldemøder, heraf 1 inklusive generalforsamling.

- Deltagelse i hele 7 workshops. Det er glædeligt at der var flere forskellige som tog initiativ, og det var også året hvor vi faktisk fik honorar for flere af dem. Her fik vi en diskussion idet på den ene side er vi mange der synes det er spændende overhovedet at komme ud og opleve hvor interesserede andre er i vores hobby, på den anden side er en workshop noget der i andre sammenhænge betales honorarer for. Generelt optræder vi gratis på Sakura og hobbymesserne som er baseret på deltagelse af en blanding af frivillige foreninger og betalende forretninger, mens vi andre steder bør have et honorar; vi skal ikke glemme at vi er dygtige og som regel stiller med flere folk. Honorarstørrelsen er til gengæld åben. Udgangspunktet er 3000,- plus transport for en eftermiddag (2-3 timer). Til kommercielle arrangementer (fx biblioteker) bør man kun undtagelsesvist gå lavere. I den sidste ende er det selvfølgelig en forhandling og afhænger bl.a. af hvor meget man selv gerne vil det. Det vigtigste er at man vil og tør tage et initiativ.

- 2 origavanzaer. Lad mig minde om at origavanza er hvor vi går i dybden med mere specialiserede teknikker. I sagens natur behøver det ikke være interessant for alle, men det ikke behøver være svært af den grund, hovedkravet er at man er interesseret. Især vil jeg gerne minde om at det står alle frit for at foreslå emner og møder hvor vi tager det op som har lige præcis din interesse. Vi kunne sagtens have flere origavanzaer.

- 2 begivenheder med besøg udefra. Robert Lang imponerede os alle med de avancerede modeller han viste frem, og med i det hele taget at sætte tid af til os ud af sit i øvrigt stramme rejseprogram. Joyce Saler glædede os alle med sin venlighed og fik lært os noget om at undervise i origami. Det er altid spændende hvis vi kan udnytte vores netværk til at få den slags besøg udefra.

Langt de fleste gange er der lagt en beskrivelse med billeder ud op foldning.dk/blog. Hvordan kan vi promovere denne mere? Så den ses mere, flere skriver, flere kommenterer?

Desuden har i hvert fald Erik Rønholt og Hans Dybkjær været ude at optræde eller undervise i eget regi. Jeg hører meget gerne hvis der er andre som også har gjort dette. Jeg har fx udstillet på Danmarks Tekniske Museum og i Givskud Zoo (begge steder kombineret med workshop), undervist i design og materialer på mediegrafik-uddannelsen, og igen været på børneafdelinger på Rigshospitalet.

Der var i efteråret forespørgsel om vi ville stille op på kræmmermarked i Roskilde. Vi endte med at sige nej, dels fordi der var meget kort varsel, dels fordi vi selv skulle stå for pavillon, borde m.m., og det er vi slet ikke gearet til. Til gengæld vil jeg tro det kunne være folkeligt fornøjeligt, og vi vil, i modsætning til hobbymesserne, frit kunne sælge vores ting. Hvis nogen har lyst og kan se en løsning på overdækning/læ, og noget at folde ved (et højt bord er i princippet tilstrækkeligt, har selv prøvet det flere gange, kræver blot at man selv vil stå op, og skammel til børn), er man velkommen til at byde ind, jeg tror udmærket vi vil kunne få gratis stadeplads.

Generelt er der god interesse for origami. Vores hjemmeside får omkring 100 besøg/dag, papirfoldning.dk omkring 600 (i starten af december rundede det endda 1000). Vi burde kunne udnytte dette til at få lidt flere til også at henvende sig til os, og eventuelt blive medlem af foreningen. Hvis vi skal have flere aktiviteter, skal vi have flere medlemmer som kan og vil bidrage.

Jeg kan meddele at adresserne foldning, kontakt, contact @foldning.dk alle går til mig, der har i 2012 være ca. 10 henvendelser. Adressen indmeldelse@foldning.dk går til mig og Trine, der har været 4 (heraf 3 nye) i 2012.

Vi er desuden blevet opført på Gentofte Kommunes liste over foreninger.

På grund af honorar ved tre workshops har vi et mindre overskud på nogle tusinde kroner. I kan tænke over hvad der kan gøres med disse som vil gavne os alle.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Regnskab

Trine oplyste at regnskabet er udregnet på baggrund af at alle har betalt kontingent for 2012.

Der har været udgifter til papirindkøb, foreningen har fået nogle indtægter fra museer, og Hans oplyste, at det han tjener ved salg af sine bøger tilfalder foreningen.

I alt er der for 2012 et overskud på kr. 9368,-.

Yderligere blev det oplyst, at vi fremover kun kan betale kontingent via NETBANK og at foreningen har flyttet konto til: Nordea, Reg. Nr. 2105 – Kontonr. 6277226136.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Behandling af indkomne forslag

A) Mobile foldemøder. Dette har to formål: 1) Dels ind imellem at komme tættere på nogle af dem der bor langt væk fra hvor vi normalt mødes, 2) dels at det kan give lidt ekstra dynamik at mødes hos forskellige. [Troels]
Troels forklarede at det er ment, som en mulighed for at vi kommer rundt til hinanden. Det står naturligvis den enkelte frit for. Vi var enige om, at der bliver lavet en medlemsliste, som kassereren ajourfører. Oplysninger kan kun fås af medlemmerne om andre medlemmer. Forslaget blev vedtaget.
B) Åbne foldemøder. Helle og jeg var på et tidspunkt inde på, at Dansk Origami Center vist havde prøvet at leje sig ind på Valby Kulturhus (velsagtens pga. lokalemangel) en gang i tidernes morgen. Kulturhuset har (stadig) en masse lokaler, og det er forholdsvis billigt. Det var måske en mulighed til offentligt tilgængelige foldemøder? Vi kunne evt. tage entré for at få noget indtægt ud af det, selvom åbne/kommercielle arrangementer er takseret anderledes derovre - sådan er det sikkert også andre steder. På generalforsamlingen kunne vi diskutere indholdet på sådanne åbne foldemøder, samt muligheden for at prøve at arrangere blot en enkelt arrangement der (eller et andet sted) i løbet af i år. Altså lidt ligesom messerne, bare med foldning.dk som eneste udstiller, og uden modeltog og uhyggelige baby-dukker. Så forslaget er, helt konkret: at arrangere ét offentligt tilgængeligt foldemøde i Valby Kulturhus (eller et andet sted) i løbet af (efteråret?) 2013, som udgangspunkt betalt med foreningens penge. Jeg vil gerne stå for planlægningen. [Troels]
Åbne foldemøder kræver større lokaler. Trine har adgang til at leje et festlokale for kr. 150,- pr. aften. Troels arbejder videre med sagen med hensyn til hvor og hvad koster det. Oplysning kommer senere.
C) Kurser. Prisen kunne inkludere et medlemsskab af foldning.dk. Det kunne være en form for "entry" for nye medlemmer. [Hans] Note: Troels havde foreslået noget lignende som kunne tages op under "Eventuelt". Vi har tidligere talt om at gøre det synligt at også begyndere er meget velkomne. Vi er ofte nok på de almindelige møder til at vi kan lave en vis opdeling efter interesse og evner.
Kurser. Bente refererede, at hun har mange bøger, men har svært ved at forstå diagrammerne og symbolerne. Hvis man bruger Youtube er det lettere at forstå. Vi vil derfor arbejde videre på, at der er lidt mere for begyndere.
D) En foreningsudgivelse, evt. i forbindelse med årsmøde. Indeholder den diagrammer fra det forgangne år, vil vi måske endda kunne sælge den til ikke-medlemmer og få en indtægt den vej. Jeg er udmærket klar over at sådan en udgivelse vil være krævende at producere, og at der ikke er andre end medlemmerne til at gøre det. Men det kunne nu være dejligt alligevel. [Troels] Note: Noget lignende har været oppe at vende flere gange. Se også (e).
En foreningsudgivelse. Der var stemning for at vi laver en foreningsudgivelse til næste årsmøde. Vi vil acceptere at figurerne tegnes med egne tegninger. Erik vil gerne sørge for, at det kan blive til en bog.
E) Årsmøde. At vi arbejder på til næste år at få et egentligt årsmøde med udstilling et sted hvor det brede publikum kan komme ind og se hvad vi laver. Vi kunne kombinere det med fx lørdag: kom og fold-workshop og søndag: mere specialiserede fold-en-X undervisning rettet mod os selv. Vi skal diskutere ambitionsniveauet. I den ene ende er det som når vi afholder en weekendworkshop et sted, med en udstilling af folder, blot med mere fokus på hvad vi selv har lavet i årets løb. I den anden ende et mere formaliseret forløb hvor der også er mulighed for at andre kommer udefra og deltager. [Hans] Note: Bemærk hvordan det i vidt omfang matcher (a) ovenfor, bare mere specialiseret.
Årsmøde. Hans sagde, at vi afventer og taler siden om det under punkt B. (Start i Valby Kulturhus).
F) Salg af overskudsproduktion. At vi kan have en kurv med "overskudsproduktion" (jeg får i hvert fald en del) som kan sælges de steder vi må. Formålet er at blive af med disse modeller på en fornuftig måde; hvis der samtidig kan blive lidt ekstra at gøre godt med, er det jo fint. [Hans]
Salg af overskudsproduktion. Vi syntes alle det var en god ide, at sælge alle de foldninger med mere, som vi blandt andet får efter workshop. Overskuddet går naturligvis til foreningen.
G) Blogging. At flere får en blog-konto på foldning.dk/blog og at denne får mere fremtrædende plads på hjemmesiden. Formålet er at der løbende kommer mere nyt at besøge siden for. Og hvad med andre sites som Facebook eller Google+? Mht. blog vil jeg meget gerne sørge for kontoer til intereserede, men det er jer der må skrive. [Hans]
Blogging. Hans forklarede, at folk skal tage det som en opfordring, hvis man ønsker at få en blog-konto.
H) Medlemsdiagrammer. At vi sender diagrammer m.m. ud via en medlemsmailingliste (folderne-listen har også nogen uden for medlemslisten). Formålet er at fremhæve endnu en pind hvor man får noget ud af at være medlem. Lavet af medlemmer for medlemmer. [Hans]
Medlemsdiagrammer. Hans oplyste, at hvis nogen medlemmer har lavet diagrammer, som de ønsker, andre medlemmer også skal få glæde af, er det også en mulighed. Hans laver en e-mail, med e-mails og adresser.
I) Da jeg kan forstå at vi ikke er ret mange betalende medlemmer, bør man overveje om foreningen skal indføre et vist antal gange man kan deltage i foldemøder gratis. Og bagefter betale kontingent. [Helle] Note: Det fremgår allerede af foreningshjemmesiden at man kan møde op og se om det er noget for en. Jeg tror også de fleste på møderne betaler.
Hvornår skal der betales kontingent. For eventuelt nye medlemmer, skal der være et antal gange, man kan deltage gratis. Det har vi talt om tidligere og det fremgår af foreningens hjemmeside.
J) Vort kontingent bør blandt andet gå til: Kompensation for udgifter Hans har når vi holder møde. Det vil sige te, frugt eller hjemmebag. Man kan også gøre det på den måde, at de som deltager i mødet, lægger f.eks. kr. 5,-. [Helle] Note: Pæn tanke, men omvendt sparer jeg både tid og transport når det ligger her (jeg er mageligt anlagt). Og hvis vi gennemfører (a.2) bliver det i alle tilfælde mere udjævnet. Kompensation for rejseudgifter: Fx til messer som ligger langt bort. Her kan nævnes: Ålborg, Århus, Roskilde eller Frederiksborg. [Helle] Note: Jeg er bange for at vores formue forsvinder som dug for solen hvis vi begynder på rejseudgifter for selv få personer til fx Århus. Og så naturligvis indkøb af papir.[Helle] Note: Ja, det gør vi allerede.
Udgifts kompensation. Hans orienterede at udgifter for drikke- og spisevarer er meget små, og udlignes når vi holder foldemøder hos hinanden. Kompensation for rejseudgifter kan ikke gives.
K) Reklamer. Jeg er blevet kontaktet vedrørende et samarbejde om en mere aktiv origamiside, herunder forslag om at siden kunne give noget afkast i form af fx reklamer.
Vi var enige om at foldning.dk er god nok, og som vi ikke ønsker at ændre på.

Fastsættelse af kontingent

Da overskuddet for 2012 er så stort, som fremlagt under regnskabet, var der enighed om at fastholde kontingentet for 2013. Det vil sige kr. 100,- for voksne og kr. 30,- for børn.

Godkendelse af budget 2013

Umiddelbart dækker vore kontingent betalinger, de udgifter der kommer i 2013. Erik vil undersøge, hvad vi kan lave af blikfang og hvad det koster.

Valg af formand

Hans blev enstemmigt valgt til formand.

Valg af kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer

Trine blev enstemmigt valg som kasserer.

Erik og Troels blev enstemmigt valgt som bestyrelsesmedlemmer.

Bernice var desværre ikke til stede. Hun kontaktes om hun vil genopstille som bestyrelsesmedlem.

Valg af revisor

Helle blev enstemmigt valgt til revisor.

Eventuelt

Troels foreslog at vi allerede nu kunne prioritere, hvilke workshop og origamimøder vi helst vil deltage i, udfra den årsoversigt der fremgår af dagsordenen. Workshop i Ålborg, Århus og Åbenrå blev valgt fra.
Den 2. og 3. marts 2013 ønsker vi at deltage ved Hobbymessen i Valbyhallen. Til workshoppen stiller Hans, Helle og Erik op den 2. marts 2013 og Trine, Hans og Erik op den 3. marts 2013. Hvis flere vil deltage er de velkommen. Origamimødet den 24. marts 2013 rykkes grundet Påsken.
Roskilde’s Kreativmesse den 6. og 7. april 2013 ser ud til at blive til noget i år.
Vi satser på at deltage i Sakura Festivalen den 27. og 28. april 2013.
Origamimødet den 26. maj 2013 forventes afholdt hos Erik, der bor i Haslev.
Vi håber at komme med til Rosenhaven i Valby, men kender ikke datoen endnu.
Nærmere planlægning for 2. halvdel af 2013, tager vi op på et senere tidspunkt.

Mødet sluttede klokken 17.15.

Venlig hilsen

Hans

i egenskab af formand for Origamiforeningen foldning.dk