Vedtægter for origamiforeningen foldning.dk

Se dem her, eller download som pdf.

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1.
Foreningens navn er foldning.dk.
Stk. 2.
Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune, Danmark.

§ 2. Formål

Stk. 1.
Foreningens formål er at udvikle og udbrede papirfoldning i Danmark på alle mulige områder såsom pædagogisk, kunstnerisk, terapeutisk, matematisk og som fritidsbeskæftigelse og personlig fornøjelse.
Herunder hører eksempelvis:
 • Fremme venskabet og kontakten mellem udøvere af origami.
 • Afholdelse af medlemsmøder.
 • Fremme kurser på skoler og andre steder.
 • Tilrettelæggelse af udstillinger og seminarer.
 • Offentliggørelse af nyhedsbreve i papirform og/eller elektronisk.
 • Drift af forum, maillister eller andet som fremmer udvekslingen mellem medlemmerne.
 • Drift af hjemmeside til fremme af foreningens øvrige formål.
 • Udgivelser relateret til origami, elektronisk eller i papirform.
 • Udveksling af ideer og informationer med andre origamiforeninger i verden.
 • Udbredelse af papirfoldningens teknik, historie og æstetik.

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1.
Som medlemmer optages enhver som interesserer sig for papirfoldning.
Stk. 2.
Indmeldelse sker på foldning.dk. Medlemsskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.
Stk. 3.
Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et regnskabsår.
Stk. 4.
Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1.
Generalforsamlingen er foldning.dk's højeste myndighed.
Stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i forbindelse med et medlemsmøde i første kvartal og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved brev/e-mail til medlemmerne samt opslag på foreningens hjemmeside.
Stk. 3.
Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Regnskabsaflæggelse
 • Behandling af indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent
 • Godkendelse af budget
 • Valg af formand
 • Valg af kasserer og 3 andre bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af revisor
 • Eventuelt
Stk. 5.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stk. 6.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal blandt de fremmødte. Ved personvalg hvor der er foreslået flere end det antal der skal vælges, foretages skriftlig afstemning.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Stk. 2.
Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1.
Bestyrelsen består af formanden, kassereren og 3 andre medlemmer.
Stk. 2.
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen og kan genvælges.
Stk. 3.
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 4.
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. Bestyrelsen udnævner en webredaktør.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2.
Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3.
Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk. 4.
Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1.
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Foreningen kan ikke optage lån.
Stk. 2.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1.
Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2.
Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling de vedtages på.

§ 10. Opløsning

Stk. 1.
Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2.
Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§ 11. Datering

Stk. 1.
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 7. august 2010.

Dirigentens underskrift